Terug

Leveringsvoorwaarden

 

Bestellingen

Horecahome.nl is een zakelijke webshop. Consumenten wetgeving is niet van toepassing. Wij leveren horeca-apparatuur aan bedrijven en instellingen. Wij kunnen uw order alleen behandelen als deze schriftelijk, per e-mail is geplaatst. Voor alle prijzen geldt: prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

95% van de bestellingen leveren wij binnen de vermelde levertijd. De opgegeven levertijd is een indicatie. Wij zijn immers geheel afhankelijk van de importeur of fabrikant. Annulering van de order kan alleen plaatsvinden binnen 24 uur en met instemming van Horecahome.nl en een vergoeding van tenminste 25% van het orderbedrag. 

Leveringen

Voorafgaande aan de levering zullen wij u informeren over de afleverdag. Alle producten worden afgeleverd tussen 8.00 en 17.00 uur. Aangezien alle transporteurs op route rijden is het niet mogelijk om een vast tijdstip aan u op te geven. Op uw verzoek kunnen wij aan de chauffeur vragen om voor aankomst naar u te bellen. Indien er sprake is van een afwijkend leveradres verzoeken wij u dit kenbaar te maken op het bestelformulier. Indien er op het door u opgegeven adres niemand aanwezig is of als het afleveradres niet bereikbaar is zijn wij helaas genoodzaakt om u de extra gemaakte kosten in rekening te brengen. In Nederland zijn alle leveringen gratis (uitgezonderd naar de Waddeneilanden) tot de eerste dorpel op de begane grond indien goed bereikbaar. Het eventueel installeren dient door de koper of uw installateur te gebeuren.

Leveringen in Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden) voor een bedrag vanaf 500 Euro (excl. BTW) voeren wij gratis uit. Voor bestellingen tot een waarde van 499 Euro (excl. de Waddeneilanden) rekenen wij 25 Euro (excl. BTW) transportkosten aan.

Leveringen in België voor een bedrag vanaf 500 Euro voeren wij gratis uit. Voor bestellingen tot een waarde van 499 Euro rekenen wij 50 Euro transportkosten aan.

Betalingen

Na de ontvangst van uw bestelling mailen wij de factuur naar u voor betaling vooraf. Rembours-leveringen brengen veel werk en risico voor de transporteur met zich mee. Vandaar dat steeds minder transportbedrijven deze service aanbieden. (Semi)-overheids bedrijven kunnen op rekening kopen.

Specificaties

Alle vermelde specificaties zijn verstrekt door de importeur of fabrikant. Verschillen in afmetingen, kleuren, maatgeving, afwerking en andere specificaties zijn mogelijk. Horecahome.nl is derhalve niet aansprakelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens of eventuele fouten.

Garantie

In Nederland (vasteland) en België krijgt u op de door ons geleverde apparatuur minimaal 12 maanden garantie. Bij beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, gebrek aan onderhoud of reparatie voorkomend uit een stroomstoring komt de garantie te vervallen.

Gebruiksartikelen zoals bijvoorbeeld: deurrubbers, glas, lampen, wielen, losse onderdelen, manden, roosters enz. vallen buiten de garantie.

Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:

  • enige verplichting jegens ons niet stipt nakomt;
  • door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten of wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen;
  • het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt;
  • de garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht dienaangaande.
  • Schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, alsmede schade ontstaan door agressieve producten/stoffen, zoals bijvoorbeeld zout, pekel, zuren, marinades en alle andere producten die de werking of gebruik van het geleverde apparaat aantasten of onmogelijk maken.

Eventuele reclames (klachten) worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons - rechtstreeks - binnen 8 dagen na levering van de betreffende zaken schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

Reclames (klachten) over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de verzenddatum der facturen. Wij bezorgen u enkel electronische facturen, per email. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 8 dagen na constatering, terwijl dergelijke reclames (klachten) uiterlijk binnen de opgegeven garantieperiode kunnen worden ingediend. Uitwendige schade dient echter direct vermeld te worden op de vrachtbrief/afleverbon. Indien de schade niet vermeld wordt op de vrachtbrief/afleverbon kan de koper geen aanspraak maken op enige vergoeding. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames (klachten) niet meer door ons in behandeling genomen. Het indienen van een reclame (klacht) ontslaat de wederpartij nooit van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

Ruilen en retourneren

Horecahome.nl kan goederen retour nemen mits deze ongebruikt, onbeschadigd n compleet zijn. Goederen dienen in de onbeschadigde en originele verpakking retour gezonden te worden. Producten die speciaal voor u zijn besteld nemen wij niet retour. Verzendkosten worden niet vergoed. Voor het retourneren van producten wordt altijd 25% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht. Retourzendingen kunnen alleen in overleg met Horecahome.nl. Na ons akkoord zullen wij u het juiste retouradres en de correcte procedure meedelen per email. Controleer altijd voor u de ontvangen zaken installeert, of de productspecificaties zoals bijvoorbeeld: afmeting, kleur, voltage, materiaal enz. conform uw wensen zijn. Wij behouden ons het recht voor om een retour te nemen product te weigeren als niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Storingen

Storingen kunt u op alle werkdagen per e-mail info[email protected] of telefonisch 085-1300 964 bij ons melden. In principe zullen wij de storing binnen 24 uur trachten op te lossen. Voor kleine apparatuur kunnen wij u vragen deze op te sturen naar een door ons op te geven adres. De verzendkosten zijn ten koste van de koper.

Aansprakelijkheid

Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake onder andere (producten) aansprakelijkheid zijn wij niet gebonden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, vervolgschade danwel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden. De vermelde specificaties en andere gegevens zijn door de fabrikant/importeur opgegeven en vallen derhalve buiten onze verantwoordelijkheid.

Onverminderd de dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren zal onze eventuele aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken.

De wederpartij vrijwaart ons uitdrukkelijk voor verdergaande schadeclaims van hemzelf en/of van derden dienaangaande. Voldoening aan onze eventuele garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons aan de wederpartij geleverde of nog te leveren zaken blijven ons eigendom zolang wij nog enig bedrag verband houdende met de geleverde of nog te leveren zaken te vorderen hebben.

Zolang wij nog enig bedrag voor de  geleverde goederen te vorderen hebben, is de wederpartij verplicht alle door ons aan hem verkochte en geleverde zaken in zijn kantoor cq zijn bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan.

De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij is, zonder enig behoud, verplicht alle medewerking te verlenen teneinde ons de zaken ter hand te stellen.

Op bovenstaande overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.